Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Najlepszevpn.pl dostarcza użytkownikom informacje i narzędzia umożliwiające lepsze zrozumienie różnych produktów oprogramowania. Strona TNajlepszevpn.pl (zwana łącznie Stroną) jest chronioną prawem autorskim twórczością Najlepszevpn.pl. Oferujemy użytkownikom dostęp do tej witryny pod warunkiem, że zaakceptują wszystkie warunki (łącznie Warunki) bez modyfikacji.

Akceptowanie warunków

Korzystając z tej strony, zgadzasz się na przestrzeganie warunków i wszystkich obowiązujących przepisów oraz jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami, nie możesz korzystać ze Strony. Materiały zawarte na tej stronie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.

Licencja użytkownika

Treść strony Najlepszevpn.pl jest przeznaczona wyłącznie do osobistego, indywidualnego użytku, nie do celów komercyjnych lub zewnętrznych. W ramach niniejszej Licencji na ograniczone użytkowanie Użytkownicy nie mogą modyfikować ani kopiować Materiałów, wykorzystywać ich w celach komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego), podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej Oprogramowania lub Usług zawartych na Top10vpn.guide kopiowanie treści chronionych prawem autorskim lub innych treści, przesyłanie ich innej osobie lub na inny serwer. Ta licencja wygasa automatycznie, jeśli użytkownicy naruszą którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać przerwana w dowolnym momencie przez Top10vpn.guide i zostać zakończona. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów przez użytkowników lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, użytkownicy muszą zniszczyć pobrane treści, które są w ich posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Materiały na stronie internetowej Najlepszevpn.pl są dostarczane takmi, jakimi są widoczne. Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzekamy się wszelkich innych gwarancji, w tym między innymi wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, nienaruszania praw, praw własności intelektualnej lub innych. Ponadto Najlepszevpn.pl nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z Treści na swojej Stronie internetowej lub z nią związanej lub do jakichkolwiek stron połączonych z tą Stroną.

Treści strony internetowej, takie jak teksty, grafika, obrazy, informacje dostarczone przez licencjodawców Najlepszevpn.pl i inne treści dostępne na stronie internetowej Najlepszevpn.pl, w tym wszelkie Usługi (Treść), służą wyłącznie do celów informacyjnych. Użytkownicy powinni uważnie przeczytać wszystkie informacje podane przez producentów produktów w Internecie lub na rzeczywistych etykietach lub opakowaniach produktów. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje na Stronie, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że zawartość Strony jest dokładna, kompletna lub aktualna. Najlepszevpn.pl to oparta na reklamach strona przeznaczona do porównywania i przeglądania. Aby móc bezpłatnie oferować tę stronę wszystkim użytkownikom, używamy łączy, które pozwalają nam pobierać opłatę za polecenie ze stron naszych partnerów VPN. Na kolejność i ranking partnerów VPN na naszej tabeli porównawczej mogą mieć wpływ czynniki komercyjne, a także ogólna popularność, konwersja i dane dotyczące wydajności. Nasze oceny, kolejność i ranking mogą się od czasu do czasu zmieniać.

Nasza odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie

Korzystanie z tej strony i usług odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W żadnym przypadku Najlepszevpn.pl ani jego dostawcy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za szkody (w tym stratę lub utratę danych lub przerwę w działaniu). Nie odpowiadamy w żaden sposób za treści wynikające z korzystania z naszych stron internetowych, nawet jeśli Najlepszevpn.pl lub jeden z naszych upoważnionych przedstawicieli został ustnie lub pisemnie poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Odszkodowanie

Użytkownicy zgadzają się zabezpieczyć, chronić i wykluczyć nas z wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów, w tym uzasadnionych honorariów prawników, wynikających z naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania i/lub korzystania ze Strony przez Użytkownika oraz zobowiązuje się zwolnić nas z wszelkich szkód.

Poprawki/błędy

Zawartość Strony Najlepszevpn.pl może zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Najlepszevpn.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani aktualność materiałów na swojej stronie internetowej. Najlepszevpn.pl może wprowadzać zmiany w treści zawartej na swojej stronie internetowej w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia. Najlepszevpn.pl nie gwarantuje jednak regularnego aktualizowania tej zawartości.

Linki do zewnętrznych dostawców

Najlepszevpn.pl nie przetestował wszystkich stron internetowych, do których prowadzą linki z tej strony, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych. Dołączenie linku nie oznacza, że Najlepszevpn.pl zatwierdza taką stronę. Korzystanie z takiego linku do strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Zmiany niniejszych warunków

Najlepszevpn.pl może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnej chwili bez powiadomienia. Korzystając z tej strony, użytkownicy wyrażają zgodę na związanie się najnowszą wersją niniejszych Warunków użytkowania.

Prawo rządowe

Wszelkie roszczenia dotyczące Strony Najlepszevpn.pl podlegają prawu polskiemu, niezależnie od konfliktu przepisów z krajem użytkownika. O ile w niniejszym dokumencie nie postanowiono inaczej, wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z Warunków użytkowania lub Strony lub z nimi związane będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Polski. Użytkownicy niniejszym nieodwołalnie wyrażają zgodę na tę jurysdykcję i wyłączną jurysdykcję takiego sądu w takim sporze.

Pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, wyślij wiadomość email na adres hello (małpa) najlepszevpn.pl